Regulamin konkursu Plantronics FIT

 Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs promocyjny prowadzony jest pod nazwą „Plantronics FIT”
 2. Organizator konkursu: MIT MEDIA Group. z o.o. ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa.
 3. Konkurs prowadzony jest na podstawie regulaminu. Regulamin ten określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w konkursie.
 4. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Nagrody

Słuchawka BB FIT 305 ufundowana przez markę Plantronics.

Zasady

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy organizatora, oraz osoby współpracujące z organizatorem konkursu.
 3. Czas trwania: Konkurs zaczyna się w dniu 31.08.2018, a kończy w dniu 30.10.2018.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski na www.mobilitynews.pl i fanpage Mobility www.facebook.com/MobilityPL
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo wykonać pracę konkursową. Odpowiedzieć na pytanie: co motywuje mnie do bycia FIT?, poprzez dodanie komentarza pod grafiką konkursową, polubienie funpage’a Mobilitynews oraz Plantronics,  użycie hashtaga #plantronicsteam. Prawidłowego zgłoszenia należy dokonać w dniach od godziny 12:00 dnia 31.08.2018 roku do godziny 23:59 dnia 30.10.2018 roku. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej przez siebie treści w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonych do konkursu treści. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, wobec którego zajdzie podejrzenie, iż nie posiada stosownych praw autorskich do zamieszczonych treści.
 6. Aby wziąć udział w konkursie „Plantronics FIT” należy zaakceptować regulamin komentując powyższy post sformułowaniem „Akceptuję”.
 7. Zgłoszenia do konkursu zostaną zweryfikowane przez organizatorów i zostaną zdyskwalifikowane w przypadku: zawierania elementów sprzecznych z prawem i lub niniejszym regulaminem, naruszania praw osób trzecich i dobrych obyczajów.
 8. Zwycięzca nie ma możliwości zastrzeżenia wyboru nagrody, ani również do otrzymania jej ekwiwalentu. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

Wybór zwycięzców i wydanie nagród

 1. Po zakończeniu konkursu wszystkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane i subiektywnie ocenione przez jury. Jury wyłoni zwycięzców biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność zgłoszonych treści. Decyzja jury nie podlega podważeniu i jest ostateczna. Jeden uczestnik może wygrać jedną nagrodę.

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Mobility na Facebooku najpóźniej do dnia 5.11.2018 roku.

 1. Po publikacji wyników, w ciągu 5 dni roboczych, zwycięzcy są zobowiązani do wysłania wiadomości prywatnej do organizatora w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od opublikowania zwycięzców, zwycięzca nie prześle danych adresowych, automatycznie traci prawo do nagrody. W takim przypadku utracenia prawa do nagrody lub nieodebrania przesyłki z nagrodą, przepadnie ona na rzecz organizatora. Adres wskazany do wysyłki nagrody może dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Nagrody zostaną wysłane na adresy podane przez zwycięzców na koszt organizatora najpóźniej do dnia 12.11.2018 roku.

Reklamacje

 1. Uczestnicy konkursu mają prawo do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń i roszczeń dotyczących konkursu do organizatorów. Reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej (czyli wysłane w formie listu) w czasie trwania konkursu oraz do 14 dni po jego zakończeniu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres organizatora MIT MEDIA Group. z o.o. ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa. Reklamacje zostaną rozpatrzone do 14 dni po ich otrzymaniu przez organizatora.
 2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać dokładnie opisany powód reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator oświadcza, że udział w konkursie jest nieobowiązkowy i darmowy.
 2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz nawiązania kontaktu z uczestnikami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego wydania nagród.
 3. Organizator ma prawo do zmian regulaminu, jak również do przerwania konkursu. W przypadku zmiany regulaminu, uczestnicy mają prawo odstąpić od udziału w konkursie.
 4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540), a o jego rozstrzygnięciu decydują głównie kreatywność działania oraz umiejętności uczestników oraz ocena jury konkursu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. MIT MEDIA Group Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e–mail, ew. nr telefonu).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem konkursu
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. MIT MEDIA) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e–mail: biuro@mitmedia.pl lub telefonicznie na numer: +22 247 23 33.

Regulamin konkursu Plantronics FIT