konkurs

Co musicie zrobić, aby stać się posiadaczem smartfonu TP-Link Neffos X9?

  1. Wejść na fanpage Mobility na FB
  2. Zaakceptować regulaminu konkursu poprzez napisanie w komentarzu pod postem konkursowym na FB „Akceptuję”.
  3. Następnie przygotować wierszyk świąteczny ze słowem „Neffos” i umieścić go w komentarzu pod postem konkursowym.
  4. Na koniec pozostaje Wam już tylko udostępnić w formie publicznej posta konkursowego na swojej stronie głównej profilu na Facebooku i umieścić w nim: #neffos #tp-link #konkurs.
  5. Swoje komentarze możecie publikować od dzisiaj do 24 grudnia.

 

Regulamin konkursu „Smartfon TP-Link Neffos X9 na święta 2018”

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Smartfon TP-Link Neffos X9 na święta 2018 ”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Konkurs – ” Smartfon TP-Link Neffos X9 na święta 2018” prowadzony na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin – regulamin Konkursu.

3. Uczestnik, Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie.

§ 3

Organizatorem Konkursu jest MIT MEDIA GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000362349, NIP 5222957764, REGON 142512939, (zwany dalej „Organizatorem”).

§ 4

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu na portalu www.mobilitynews.pl oraz na fanpage Mobility www.facebook.com/MobilityPL.

2. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy w jakikolwiek sposób wspierany przez portale i Instagram, ani ich właścicieli, którzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Konkursu.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 18 – 24.12.2018 r.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 24.12.2018 r.

§ 5

1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane komentując powyższy post sformułowaniem „Akceptuję”.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:

a) w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie,

b) zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez prawidłowe wykonanie pracy konkursowej:

  1. Zaakceptowanie regulaminu konkursu poprzez napisanie w komentarzu „Akceptuję”
  2. Udostępnienie w formie publicznej posta konkursowego na swojej stronie głównej profilu na Facebooku
  3. Umieszczenie w poście: #neffos #tp-link #konkurs
  4. Umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym ułożonego wierszyka świątecznego zamieszczając w nim słowo „Neffos”

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości umieszczenia przez Uczestnika wyników meczów w terminie, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej.

3. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie komentarze niezgodne z Regulaminem, zawierające propagandę polityczną lub religijną, treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe dla osób trzecich lub ich poglądów, zawierające przemoc lub inne elementy niezgodne z prawem lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Neffos lub Organizatora.

4. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej przez siebie treści w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonych do konkursu treści.

§ 7

1. Każdy Uczestnik może wstawić jeden post.

2. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wszystkich wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie.

§ 8

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminach 24.12.2018 r. na profilu marki Mobility na portalu Facebook.

2. Przewidziane są następujące nagrody (dalej zwane „Nagrodą”) w Konkursie:

a) Smartfon TP-Link Neffos X9

3. Fundatorem nagrody jest TP-Link Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Duchnicach przy ul. Ożarowskiej 40/42, 05-850 Duchnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000368611, NIP 5252492146, REGON 142644405.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

5. Zdobywcy Nagrody zostaną powiadomieni poprzez portal Facebook, na którym zostały zamieszczone prace Konkursowe.

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem, Komisja może zadecydować w ciągu 3 dni nowego zwycięzcę.

7. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych Regulaminem będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6-7 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania danej nagrody.

9. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszystkich dokumentów i dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zdobywcy Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureatów Konkursu.

12. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

§ 10

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.

§ 11

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data doręczenia reklamacji Organizatorowi.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.

7. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną, na adres lub numer podany w reklamacji.

§ 12

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

6. Zamieszczając Pracę Konkursową, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu i przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych, w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej z Nagród.

§ 13

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem poinformowania Uczestników Konkursu, w formie pisemnej lub elektronicznej o zmianie.

4. Zmieniony Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora.

5. W sytuacji, gdy Uczestnik nie akceptuje zmiany Regulaminu powinien powstrzymać się od udziału w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu.

7. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

8. Ewentualne spory wynikłe w związku z uczestnictwem w Konkursie i wynikającymi z niego uprawnieniami i zobowiązaniami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Organizator oświadcza, że udział w konkursie jest nieobowiązkowy i darmowy.