Wyniki finansowe Komputronika

Dystrybutor podał wyniki według stanu na 15 czerwca. Oto najważniejsze wskaźniki.

W marcu 2020 roku, miesiącu kończącym rok obrachunkowy 2019, firma osiągnęła następujące wyniki z działalności operacyjnej:

– sprzedaż wyniosła 53,9% wartości sprzedaży okresu porównawczego (sprzedaż detaliczna stanowiła 72,8% wartości sprzedaży okresu porównawczego)

– zysk na sprzedaży (dochód) stanowił 67,9% zysku okresu porównawczego (zysk ze sprzedaży detalicznej wyniósł 73,6% zysku okresu porównawczego)

W okresie kwiecień – maj 2020 roku, po dwóch miesiącach pierwszego kwartału roku obrachunkowego 2020, Komputronik osiągnął następujące wartości na działalności operacyjnej:

– sprzedaż wyniosła 75,7% wartości sprzedaży okresu porównawczego (sprzedaż detaliczna stanowiła 66% wartości sprzedaży okresu porównawczego)

– zysk na sprzedaży (dochód) stanowił 67,9% zysku okresu porównawczego (zysk ze sprzedaży detalicznej wyniósł 78,4% zysku okresu porównawczego)

Sprzedaż w okresie od 14 marca do 3 maja 2020 roku była istotnie obniżona w segmencie sprzedaży detalicznej, na co wpływ miał brak możliwości funkcjonowania salonów Komputronik zlokalizowanych w centrach handlowych.

Firma podjęła w ostatnich kwartałach szereg działań związanych z obniżeniem poziomu ponoszonych kosztów. Jednocześnie, jako podmiot w postępowaniu sanacyjnym, skorzystała z odpowiednich przepisów ustawy – prawo restrukturyzacyjne i uzyskał zgodę sędziego komisarza na odstąpienie od wielu umów, które na dzień podejmowania decyzji oceniane były jako niekorzystne i wpływające negatywnie na osiągane wyniki.

Ze wstępnych szacunków służb finansowych, biorąc pod uwagę obniżenie poziomu kosztów oraz osiąganie wyników na sprzedaży istotnie lepszych od wstępnych założeń wpływu epidemii COVID-19 i postępowania sanacyjnego na sytuację finansową, wynika, pod warunkiem utrzymania się obecnych wskaźników sprzedażowych i pod warunkiem niewystąpienia zdarzeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na działalność w ujęciu jednostkowym, w bieżącym kwartale finansowym może osiągnąć dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach.

Z szacunków Grupy wynika, że pozostałe spółki mogą w zróżnicowany sposób wpłynąć na wyniki skonsolidowane. Ostateczny wpływ tych wyników będzie prawdopodobnie negatywnie wpływać na wyniki całej Grupy, jednak ostrożne szacunki pozwalają zakładać osiągnięcie pozytywnego skonsolidowanego wyniku EBITDA w pierwszym kwartale finansowym roku 2020/2021.

Jednocześnie Komputronik wskazuje, że spodziewa się istotnie negatywnych skonsolidowanych wyników finansowych za miniony rok obrachunkowy 2019/2020 (kończący się 31 marca 2020 roku). Wpływ na to miały poniesione straty na działalności podstawowej oraz rezerwy celowe, których wartość zostanie oszacowana w oparciu o niezbędne działania restrukturyzacyjne Emitenta i spółki zależnej Komputronik Biznes, a także zmiany wartości aktywów Grupy Kapitałowej wynikłe z COVID-19 oraz modyfikacji przyszłej strategii Grupy.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Powiązane